I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je hotels & restaurants Krumlov s.r.o., IČ 3453057 se sídlem Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou office@hotely-krumlov.cz.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen "Plnění smlouvy"),
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen "Oprávněný zájem"),
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby (dále jen "Souhlas").
 2. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

III. Účel zpracování, kategorie a titul zpracování osobních údajů, doba jejich uchování a příjemci osobních údajů

Druh osobního údaje

Účel zpracování

Titul zpracování

Subjekty s právem přístupu k osobnímu údaji

Doba uchování

Citlivý osobní údaj (ano/ne)

křestní jméno/a a příjmení

splnění zákonné povinnosti, identifikace

splnění zákonné povinnosti, splnění smlouvy

zaměstnanci příslušní dle pracovní náplně, externí spolupracovníci

maximálně 6 let

ne

datum narození

splnění zákonné povinnosti, identifikace, realizace podnikatelské činnosti

splnění zákonné povinnosti, splnění smlouvy

zaměstnanci příslušní dle pracovní náplně

maximálně 6 let

ne

pohlaví

splnění zákonné povinnosti, identifikace

splnění zákonné povinnosti, splnění smlouvy

zaměstnanci příslušní dle pracovní náplně

maximálně 6 let

ne

místo narození

splnění zákonné povinnosti, identifikace

splnění zákonné povinnosti, splnění smlouvy

zaměstnanci příslušní dle pracovní náplně

maximálně 6 let

ne

státní příslušnost (národnost)

splnění zákonné povinnosti, identifikace

splnění zákonné povinnosti, splnění smlouvy

zaměstnanci příslušní dle pracovní náplně

maximálně 6 let

ne

místo trvalého pobytu / místo podnikání / sídlo

splnění zákonné povinnosti, doručování písemností

splnění zákonné povinnosti, splnění smlouvy

zaměstnanci příslušní dle pracovní náplně, externí spolupracovníci

maximálně 6 let

ne

rodné číslo / IČ a/DIČ

splnění zákonné povinnosti, identifikace

splnění zákonné povinnosti, splnění smlouvy

zaměstnanci příslušní dle pracovní náplně, externí spolupracovníci

maximálně 6 let

ne

druh průkazu totožnosti

splnění zákonné povinnosti, identifikace

splnění zákonné povinnosti, splnění smlouvy

zaměstnanci příslušní dle pracovní náplně

maximálně 6 let

ne

číslo průkazu totožnosti

splnění zákonné povinnosti, identifikace

splnění zákonné povinnosti, splnění smlouvy

zaměstnanci příslušní dle pracovní náplně

maximálně 6 let

ne

kontaktní emailová adresa

komunikace, marketingové účely

splnění smlouvy, souhlas – je-li udělen

zaměstnanci příslušní dle pracovní náplně, externí spolupracovníci

maximálně 6 let nebo po dobu trvání souhlasu

ne

telefonní číslo

komunikace, marketingové účely

splnění smlouvy

zaměstnanci příslušní dle pracovní náplně

maximálně 6 let nebo po dobu trvání souhlasu

ne

podpis

splnění zákonné povinnosti, komunikace, výkon podnikatelské činnosti

splnění zákonné povinnosti, splnění smlouvy

zaměstnanci příslušní dle pracovní náplně

maximálně 6 let

ano

číslo platební karty

plnění ze smluv a jeho zajištění

splnění zákonné povinnosti, splnění smlouvy

zaměstnanci příslušní dle pracovní náplně

až 10 let

ne

číslo bankovního účtu

splnění zákonné povinnosti

splnění zákonné povinnosti, splnění smlouvy

zaměstnanci příslušní dle pracovní náplně

až 15 let

ne

fotografie (podobizna)

propagace, marketingové účely

souhlas, je-li udělen

zaměstnanci příslušní dle pracovní náplně

po dobu trvání souhlasu

ano

kamerové záznamy

ochrana života, zdraví a majetku

ochrana zájmů

zaměstnanci příslušní dle pracovní náplně

3 dny

ano

IP adresa

zákonné povinnosti, identifikace, správa elektronických systémů

splnění zákonné povinnosti, splnění smlouvy

zaměstnanci příslušní dle pracovní náplně

do doby ukončení pobytu

ne

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Pokud není v předchozích bodech uvedeno jinak, Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Cookies

 1. Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

 2. Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

 3. Na webových stránkách používáme následující cookies:
  • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
  • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
  • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 4. Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.
 5. Informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.
 6. Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.
 7. Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:
 8. Vezměte prosím na vědomí, že zablokováním souborů cookies je možné, že nebudete moci využít plnou funkčnost těchto webových stránek.
 9. Vezměte prosím taktéž na vědomí, že výše uvedené informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích se vztahují pouze na konkrétní prohlížeč nebo ta zařízení, na kterém je nastavujete. Pokud po správě cookies změníte prohlížeč (včetně aktualizace některých prohlížečů) nebo použijete jiné zařízení, nemusí provedené nastavení souborů cookies nebo jiných nástrojů fungovat a budete je muset nastavit znovu.

VI. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb, úložiště dat a souborů, analytických nástrojů a služeb pro přímý marketing.

VII. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají Vaší osoby dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 3. Pokud po poskytnutí osobních údajů požadujete kopii nebo je chcete opravit nebo smazat, kontaktujte nás na kontaktní emailové adrese správce uvedené výše.
 4. V případě, že jste udělil/a nebo v budoucnu udělíte správci souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely, mohou Vám být zasílána obchodní sdělení nebo jiné marketingové materiály dle uvážení správce.

VIII. Poučení pro osoby mladší 15 let

 1. Správce taktéž spravuje osobní údaje dítěte, které mu byly poskytnuty jeho rodičem či jinou osobou v souvislosti se smlouvou uzavřenou se správcem.
 2. Za dítě se pro účely tohoto poučení považuje osoba mladší 15 let, když dle GDPR osoba nabývá způsobilosti k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo jí dovršením 15. roku věku.
 3. Jako zákonný zástupce dítěte máte následující práva týkající se ochrany osobních údajů dítěte a Vaše dítě může Vaším prostřednictvím uplatňovat následující práva:
  1. požádat správce o potvrzení, zda osobní údaje týkající osoby dítěte, jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo přístupu k těmto informacím dle čl. 15 GDPR
  2. požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje týkající se dítěte dle čl. 16 GDPR
  3. požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se týkají dítěte dle čl. 17 GDPR
  4. požadovat, aby správce omezil zpracování osobních údajů, které se dítěte týkají dle čl. 18 GDPR
  5. získat od správce osobní údaje, které se týkají dítěte, ve strukturovaném formátu (v elektronické nebo tištěné formě), a právo na předání těchto údajů jinému správci osobních údajů dle čl. 20 GDPR
  6. požadovat, aby dítě nebylo předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR
  7. odmítnout dát souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat dle čl. 7 GDPR
  8. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají dítěte dle čl. 6 GDPR
  9. podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů dle čl. 77 GDPR, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů je porušeno GDPR nebo jiný právní předpis
  10. na soudní ochranu dítěte dle čl. 79 GDPR, pokud se lze domnívat, že práva dítěte dle GDPR, popř. jiných právních předpisů byla porušena v důsledku zpracování osobních údajů dítěte v rozporu s nimi.

IX. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce přijal přiměřená opatření, aby zajistil:
  1. ochranu osobních údajů proti neoprávněnému přístupu, odhalení, pozměnění nebo zničení, a
  2. řádné uchování osobních údajů v přesném a aktuálním stavu.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 3. Pokud dojde k narušení bezpečnosti osobních údajů, správce upozorní příslušné orgány a/nebo spotřebitele v souladu se zákonem a platnými předpisy.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře nebo vyplněním poptávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce si vyhrazuje právo kdykoliv tyto podmínky změnit a změny publikovat bez specifického oznámení. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů správce zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 1. 2024.